Culture of English Speaking Countries

Semester 2 - Project & Exam Results - Class 3

Student No English Name Chinese Name PROJECT
%
EXAM MARK
%
SEMESTER 2
FINAL MARK %
(Average of Exam & Project)
1 JACKY TENG WEI GUO 90 95 93
2 IVY ZHANG YE 92 93 93
3 CARRIE LIU QIAO YUN 88 97 93
4 JULIE ZHU JING LING 91 68 80
5 BELINDA WEN JING 90 91 91
6 JO ZHOU YING YING 93 96 95
7 YVONNE LUO YAGIN 89 45 67
8 ROCK LI FAN 91 96 94
9 CAT LUZI CHANG 88 69 79
10 KELLY DONG YA NI 92 89 91
11 ARIEL HUANG WEN PIN 85 49 67
12 HELEN ZENG XIA 92 92 92
13 COLA YIN LE 90 97 94
14 MIMIC LI YING YU 93 86 90
15 HEMOSA LUO CHUNHUI 85 45 65