Culture of English Speaking Countries

Semester 2 - Project & Exam Results - Class 2

Student No English Name Chinese Name PROJECT
%
EXAM MARK
%
SEMESTER 2
FINAL MARK %
(Average of Exam & Project)
1 AMY XIANG XIANLUAN 86 92 89
2 CATHY WU XIAOHONG 87 91 89
3 SANDY ZHONG ZHI XIANG 91 90 90
4 DAISY DAI HONG TIAN 87 94 90
5 ANNIE GONG SHU FANG 91 97 94
6 TINA HUANG DAN 90 94 92
7 BESSIE BAI QIAN 91 90 90
8 TRACY ZHANG DI 83 88 86
9 RICHARD DENG JIANG QIANG 82 89 85
10 COCO HE WEI 92 97 94
11 EILEEN ZHANG JING 84 60 72
12 DRACULA HUANG WEI 86 84 85
13 JULIET LUO HUI 88 97 92
14 TULIP ZHOU BIA XIANG 90 96 93
15 LINDA XIAO CONG 91 90 90
16 ALICE LEI LEI 89 80 85
17 CANDY CHEN JIA 86 97 92
18 ANGELA ZHANG YUN 88 91 89
19 GRACE LUO XUEMIN 86 80 83
20 SINGER WANG YA QIONG 84 79 82
21 RUBY LU XIN 89 89 89
22 LISA ZHANG HUAN 89 92 91
23 VOLCANO ZHOU LI 91 63 77
24 ECHO QI TI WEI 83 77 80
25 IREN GONG YUN 86 95 91
26 SWALLOW TAN YAN 87 80 83
27 SHERYL LI MIAO 85 93 89
28 LYDIA LU CAIXIA 85 81 83
29 ROGER CHEN JIE 87 85 86
30 BETH ZHOU SHUAI 90 90 90
31 FAYE HUANG FEI 90 89 90