Culture of English Speaking Countries

Semester 2 - Project & Exam Results - Class 1

Student No English Name Chinese Name PROJECT
%
EXAM MARK
%
SEMESTER 2
FINAL MARK % 
(Average of Exam & Project)
1 PHOEBE YANG FAN 91 96 94
2 JESSIE PENG XIN HONG 90 85 88
3 LIBBY CHEN JING 90 82 86
4 MIKE XIE CHUANGJIAN 85 93 89
5 AIFI TAN JUAN 91 94 92
6 VIVIAN ZHAO TING 90 94 92
7 TEARS XIAO XIAOPENG 84 82 83
8 PEARL WU XUAN 93 97 95
9 HAZE ZHANG YIJIA 91 96 93
10 CANDY LIU XU 90 97 94
11 JIMMY LUO CHUN XIAO 89 91 90
12 SUSIE GIAO LANG 88 77 83
13 NANCY WANG DAN 87 90 89
14 MIRROR HE CHENG JIN 90 94 92
15 JANNY ZHANG ZHI XUE 85 90 88
16 VIOLET ZHOU WUSI 91 94 93
17 TANIA TANG YIN 91 92 92
18 DOREEN OU YANG HONG YAN 90 84 87
19 ELIZABETH DENG YAN FEI 89 86 87
20 FLORA LI LINA 87 91 89
21 JANE LI DAN 90 95 93
22 MAMIE GOA BING BING 89 84 86
23 RACHEL ZHOU LIN 83 68 75
24 CINDY DING LU 87 83 85
25 CISSY XIANG MIN 89 68 79
26 MAJOR MA JIA 92 98 95
27 APPLE ZHANG XIA 88 74 81
28 ANN ZHANG AN 84 86 85
29 DICKY HUANG XIN DI 87 94 90
30 KITTY HE QIAN 88 89 88

© Copyright 2002 Paul Sparks