Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Wednesday 2:00pm

   

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002028 Anne Li Liping 23 23 23 21 90
2002029 George Li Guo Qun 24 23 23 23 93
2002030 William Huang Lin Hui 24 24 24 24 96
2002031 Wilson Zhang Wei Gong 19 20 20 19 78
2002032 Jacky Ren Jun Hong 21 22 20 24 87
2002033 Fred Yan Feng 18 19 21 20 78
2002034 Willis Wang Run Dong 19 19 17 17 72
2002035 Lance Li Wei 24 23 24 23 94
2002036 Thomas Tang Jin Pei 20 21 20 21 82
2002037 John Liu Zheng Qiang 23 23 23 22 91
2002038 Zed Jiang Zi Jun 20 22 22 21 85
2002039 Allison Wu Aihua 23 20 21 19 83
2002040 Michael Tang Hou Yu 24 24 25 25 98
2002041 Charles Fu Chang Xi 19 20 23 21 83
2002416 Brant Yu Jian 24 24 25 24 97
2002417 Jacky Wei Xiao Bo 25 24 25 24 98
2002418 Charlie Han Lu Chang 19 22 21 22 84
2002419 William Wang Feng 20 20 21 19 80
2002420 Frank Fang Fang 19 20 19 19 77
2002421 Kevin Mo Zai Yong 23 23 24 23 93
2002422 Ben Li Ben Xiang 23 23 23 24 93
2002423 John Yang Peng Fei 19 20 20 20 79
2002424 Henry Huang Du Shu 24 23 24 23 94
2002425 Lucy Li You Feng 19 22 21 19 81
2002426 Caroline Fan Li Wei 23 23 23 23 92
2002427 Candy Luo Jie 20 23 23 21 87
2002428 James Gu Hong Zhuan 24 24 24 21 93
2002429 Simon Song Yong 22 23 24 23 92
2002430 Wills Liu Wei 24 23 24 23 94
2002431 Colin Liu Jian 22 21 19 20 82
2002432 Ada Zhang Hui 23 23 24 22 92
2002433 Phillip Wei Xue Feng 23 23 23 22 91
2002521 Sandy Li Mei Ling 24 24 25 23 96
2002522 Vicky Hu Yan 24 23 22 20 89
2002523 Shirley Zhao Fang 21 23 23 24 91
2002541 Jonny Xia Jun 23 23 24 23 93

 

Click Here to Return to Top of Page