Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Wednesday 10:00am

     

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002253 Jane Wan Jun 25 24 25 24 98
2002255 Kelly Yuan Yun 24 24 24 22 94
2002256 Christian Song Zhao Xiang 18 18 18 18 72
2002257 Alice Qin Hong Li 24 23 24 23 94
2002258   Tang Qi Yuan 19 21 21 22 83
2002259 Rose Luo Ling Li 23 23 24 23 93
2002260 Angel Xu Hui 24 23 23 22 92
2002261 Joyce Liu Jing 23 23 24 24 94
2002262 Tom Zhao Run Jing 23 20 22 23 88
2002263 Rock Luo Han Song 24 23 24 19 90
2002264 Ellen Tong Ming Hui 20 20 20 19 79
2002265 Frank Zhang Fu Qing 18 18 19 20 75
2002266 Bird Feng Wei 14 17 14 19 64
2002267 Jordon Zhang Zi Qing 17 20 21 24 82
2002268 Miller Zhou Yu Hua 20 21 22 23 86
2002269 Philip Pu Zengliang 21 21 22 23 87
2002360   Hu Ke 20 21 19 19 79
2002361   Li Xin Xia 23 23 23 21 90
2002362   Xiao Yang 24 23 24 24 95
2002363 Dana Tang Nasi 22 23 21 24 90
2002364   Deng Yu Xiang 24 21 23 22 90
2002365 Lily Yan Lei 19 20 20 21 80
2002366 Angela Zhong Xiang Li 24 23 23 22 92
2002367 Simon Xiao Yu Fei 20 19 18 19 76
2002368 Fire Ding Shu Long 24 23 23 22 92
2002369   Zuo Guo Ping 19 19 19 19 76
2002370   Lei Jun Hui 17 18 18 19 72
2002371   Wang Xiu Feng 24 24 23 20 91
2002372 Amy Yang Li 22 23 23 21 89
2002373 Nancy Dai Cui Ying 24 23 24 24 95
2002374 Miranda Dai Qiufang 24 23 23 22 92
2002375 Jane Xu You You 25 24 25 24 98
2002376 Erac Zhang Yong Liang 22 23 22 19 86
2002526 Hellon Yin Yan Hui 22 21 22 21 86
2002535   Tan Xin 24 23 23 24 94

 

Click Here to Return to Top of Page