Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Thursday 2:00pm     

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002304 Denice Deng Qiong 24 24 24 24 96
2002305 Del Yang Chang 24 23 24 25 96
2002306 Julie Li Juan 23 23 23 21 90
2002307 Betty Wu Li Juan 23 22 23 24 92
2002308 John Wei Zhen 24 24 24 25 97
2002309 Jeny Liu Chao 19 20 23 22 84
2002310 Penny Peng Zhen 24 24 24 21 93
2002311   Yang Ju Xian ? ? ? ? 0
2002312 Leum Lu Xiao Cheng 19 20 18 19 76
2002313 Jerry Liu Gui Zhong 23 23 24 24 94
2002314 Leon Liu Ming Hui 22 23 23 23 91
2002315   Zhang You Xiang 24 23 24 17 88
2002316 Leo Zhu Zhong Ze 24 24 25 25 98
2002317 Steven Li Yu Ming 24 24 24 24 96
2002318 Miller Deng Rong Jing 24 24 23 19 90
2001319 John Zhang Lin Jun 17 19 18 20 74
2002545 Ann Zhong Ying 24 23 24 23 94
2002546 Kirsty Kong Xiang Li 23 23 24 22 92
2002547 Migue Sheng Ming Ke 23 23 23 21 90
2002320 Dony Dou Hong Qing 19 20 19 19 77
2002321 Jonny Zhou Jia Gui 22 23 23 22 90
2002322 Queeny Hu Qun 25 24 25 20 94
2002323 Tang Tang Si Hui 25 24 25 24 98
2002324 Arrow Liu An Fu 20 21 23 19 83
2002325 Tom Wang Xie Zhou 24 23 24 23 94
2002326 May Xiao Dong Mei 24 24 24 25 97
2002327 Daniel Deng Chun Lin 19 22 21 22 84
2002328 Chris Yi Xiao Chun 23 23 24 23 93
2002329 Pheonix Gong Jiao Teng 24 23 20 19 86
2002330 Ellen Zhou Fang Du 24 24 21 22 91
2002331 Henry Xiong Hua Yu 24 24 25 21 94
2002332 Tinny Mao Tai Tian 19 19 19 18 75
2002333 Mike Guo Hai Ming 22 22 22 21 87
2002334 Microdog Deng Ling Bin 23 23 24 19 89
2002335 Lily Li Li 25 24 25 22 96
none Wilson Wu Hong Xing 20 22 21 19 82
none   Luo Xiang 24 23 24 23 94

 

Click Here to Return to Top of Page