Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Odd Week Schedule, Class: Monday 4:00pm

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002189 Jack Liu Jian Xiang 19 17 16 19 71
2002190 Berry Deng Bin Bin 22 23 23 22 90
2002191 Daniel Wang Tian Bing 21 24 24 25 94
2002192 David Ye Zheng Ming 22 21 21 21 85
2002193 Franklin Yang Chao Feng 23 22 24 19 88
2002194 Rose Xu Qing Qing 21 22 23 19 85
2002195 William Xie Wan Bing 18 20 19 21 78
2002196 Jennifer Jiang Sai 25 24 24 25 98
2002197 Colin Zhou Fu Ling 20 23 22 22 87
2002198 Hunter Xu Yu Chun 19 20 20 20 79
2002199 Lee Li Chang Sheng 24 24 24 25 97
2002200 Bill Yu Fan 22 22 23 21 88
2002201 Howard Jiang Qiao Shen 24 23 23 24 94
2002202 Anthony Yang Tang Yong 24 23 24 21 92
2002203 Kenny Long Kai Xiang 19 21 19 19 78
2002204 Zead Li Hu Zhi 21 22 22 22 87
2002205 Gerry Lin Gao Lian 20 23 23 23 89
2002206 Clark Wang Zhe Hui 20 21 21 20 82
2002207 Johnson Zhang Lei 22 23 22 20 87
2002208 Cary Dong Xiao 22 23 22 21 88
2002209 Eway Zhao E Wei 24 24 24 24 96
2002211 Ally Zhai Yali 19 21 19 20 79
2002212 Alex Xiao Bo Tao 18 20 18 19 75
2002213 Walt Wang Ye 18 18 19 21 76
2002214 John Zhang Guo Dang 18 19 19 19 75
2002215 Victor Tang Wei 23 23 24 19 89
2002216 Bob Zhou Xi Bo 21 22 22 23 88
2002217 Susan Liu Xian Hui 24 24 25 25 98
2002218 Johnson Liang Xin Ping 23 24 23 23 93
2002220 Peter Peng Hong Ke 24 23 24 25 96

 

Click Here to Return to Top of Page