Culture of English Speaking Countries -  Final Full Year Marks - Class 1

Student Number English Name Chinese Name SEMESTER 1 SEMESTER 2 FINAL MARK
(%)
1 PHOEBE YANG FAN 71 94 82
2 JESSIE PENG XIN HONG 72 88 80
3 LIBBY CHEN JING 76 86 81
4 MIKE XIE CHUANGJIAN 86 89 88
5 AIFI TAN JUAN 79 92 86
6 VIVIAN ZHAO TING 63 92 78
7 TEARS XIAO XIAOPENG 70 83 76
8 PEARL WU XUAN 84 95 89
9 HAZE ZHANG YIJIA 75 93 84
10 CANDY LIU XU 78 94 86
11 JIMMY LUO CHUN XIAO 81 90 85
12 SUSIE GIAO LANG 60 83 71
13 NANCY WANG DAN 66 89 77
14 MIRROR HE CHENG JIN 82 92 87
15 JANNY ZHANG ZHI XUE 65 88 76
16 VIOLET ZHOU WUSI 72 93 82
17 TANIA TANG YIN 73 92 82
18 DOREEN OU YANG HONG YAN 70 87 79
19 ELIZABETH DENG YAN FEI 70 87 79
20 FLORA LI LINA 75 89 82
21 JANE LI DAN 78 93 85
22 MAMIE GOA BING BING 74 86 80
23 RACHEL ZHOU LIN 55 75 65
24 CINDY DING LU 67 85 76
25 CISSY XIANG MIN 74 79 76
26 MAJOR MA JIA 80 95 88
27 APPLE ZHANG XIA 72 81 76
28 ANN ZHANG AN 69 85 77
29 DICKY HUANG XIN DI 70 90 80
30 KITTY HE QIAN 65 88 77

© Copyright 2002 Paul Sparks