Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Wednesday 8:00am

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002221 Linda Xiong Yan Feng 23 23 24 23 93
2002222 Nick Xie Qin 22 23 22 21 88
2002223 Mark Zhong Tou Zhu 24 24 25 20 93
2002224 Green Song Zhi Min 23 23 24 21 91
2002225 Rita Lu Yan Hui 25 24 24 22 95
2002226   Zhu Guang Ming 19 20 18 21 78
2002227 David Liu Shi Wei 24 23 23 22 92
2002228 James Liu Yu Qing 25 24 23 25 97
2002229 William Wu Guang Qiang 23 23 23 23 92
2002230 Judy Bao Ju Lan 24 24 24 21 93
2002231 Pine Li Le Ping 19 17 18 20 74
2002232 Winter Zhu Yuan Jie 24 23 22 25 94
2002233 Mike Yu Yi Dong 21 24 23 24 92
2002234 Frank Wu Fen Yan 23 23 23 23 92
2002235   Huang Lei Shi 23 23 21 22 89
2002236 Tony Tang Zhuo Pei 24 24 24 25 97
2002237 Anna Wang Feng 22 23 19 20 84
2002238 Flying Xiao Ping Fei 25 24 25 25 99
2002239 Roger Luo Jie 23 23 23 19 88
2002240   Kang Yong Chun 20 21 18 20 79
2002241 Mary Li Hui Juan 23 22 22 21 88
2002242   Zhang Xian Min 20 21 20 19 80
2002243 Grant You Yong Gui 24 22 23 21 90
2002244 Echo Gong Ping 23 23 23 22 91
2002245 Simon Huang Xiao Fa 24 25 24 25 98
2002248 Cathleen Kuang Yan Xiang 24 25 24 25 98
2002249 Jim Zhu Jie Jin 24 23 23 20 90
2002250 Windy Zhang Wen Ke 20 21 19 19 79
2002252 Kane Qiao Xuan 24 23 23 24 94
2002254   Liu Hua Lan 21 22 20 20 83

 

Click Here to Return to Top of Page