Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Tuesday 8:00am

   

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002382 Philip Peng Zhi Yong 21 23 23 22 89
2002383 Farroh Fan Mei Yun 19 21 18 20 78
2002384 Jemy Gu Zheng 20 20 19 19 78
2002385 Garvin Gong Hang 22 23 23 20 88
2002386 Winson Huang Wen Sheng 24 23 22 21 90
2002387 Laucis Liu Jing Bing 20 18 20 21 79
2002388 Lief Liao Yun Feng 18 19 18 20 75
2002389 Tim Li Jing Dian 23 23 20 23 89
2002390 Brian Liu Jian 17 18 22 19 76
2002391   Li Xing Fang 20 22 20 19 81
2002392 Lemon Long Qing Ping 24 24 24 21 93
2002393 Hunter Huang You Yuan 23 23 24 20 90
2002394 Vera Wen Xiao Hong 24 23 24 24 95
2002395 Sean Liu Jun Xi 18 20 19 19 76
2002396 Wil Wang Yi 23 23 24 23 93
2002397 David Liu Wan Qiang 23 23 23 23 92
2002398 Hugh Huang Wei Guo 22 22 23 22 89
2002399 Keely Wang Gao Jun 19 19 20 20 78
2002400 Kong King Chen Shao Jun 25 24 24 25 98
2002401 Rob Tian Ji Bo 20 22 23 21 86
2002402 Kevin Chen Jian 24 24 23 25 96
2002403 Jessy Zou Ying Ping 24 25 24 25 98
2002404 Sky Song Ke Dong 19 21 24 22 86
2002405 Henry Huang Xiao Hua 23 23 23 20 89
2002406   Jing Bo 24 23 24 20 91
2002407 Haskel Huang Xian Wei 23 24 23 25 95
2002408 Bobby Sun Xiao Yi 23 22 20 23 88
2002409 George Zhong Guan Qun 24 23 23 23 93
2002410   Ou Bao Li 24 24 24 25 97
2002411 Dustin Zou Xiao Xuan 23 24 24 23 94
2002412 Welsh Wan Jin Tao 24 23 23 20 90
2002536 Pansy Wang Xing Yan 22 22 20 20 84
2002537 Liz Li Juan 25 24 22 25 96

 

Click Here to Return to Top of Page