Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Thursday 8:00am

     

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002098 Angel Zhang Fang 23 24 23 24 94
2002099 Kalina Wen Yan 25 24 23 22 94
2002100 Kally Wang Feng 25 24 25 24 98
2002101 Ollie Ou Yang Qing Dong 24 23 23 21 91
2002102 Eva Zou Le Yi 23 23 23 22 91
2002103 Frank Liu Zhi Fei 23 23 23 21 90
2002104 Peter Liu De Guang 21 22 22 21 86
2002105 Jay Niu Li Min 23 24 24 25 96
2002106 Jackee Zhang Xian Lin 23 23 23 24 93
2002107 Robert Xu Cheng Yi 25 23 24 20 92
2002108 Tom Tang Hong Tao 18 20 19 19 76
2002109 Lee Li Wei 23 23 23 21 90
2002110 Hill Xiang Hong Jin 21 22 22 20 85
2002111 Billy He Hong Bo 23 24 23 25 95
2002112 Tina Song Wang 24 23 21 21 89
2002113 Laura Li Li 24 24 25 23 96
2002114 Hellen Zhou Ya 23 23 23 23 92
2002115 Maggie Ma Xiao Fang 25 24 24 24 97
2002116 Christina Huang Bing 24 24 24 21 93
2002117 Katie Zheng Cai Ping 24 24 21 21 90
2002118 Andrews Chen Long Wei 24 22 23 22 91
2002119 Lily Song Li Li 24 24 25 23 96
2002120 Steven Yuan Xuan Min 23 24 23 23 93
2002121 Michael Dai Yong 24 24 25 25 98
2002122 Bob Yu Bo 22 21 22 18 83
2002123 Dav Li Hong Gui 21 24 23 22 90
2002124 Stephen Li Sheng 24 23 23 22 92
2002512 Martin Yan Jin 23 23 23 23 92
2002513 Sue Wang Su Zhou 25 24 25 23 97
2002514 Leo Yin Yuan Yuan 23 23 23 20 89
2002542 Jerry Liao Ji Jiang 24 24 24 25 97
2002543 David Li Da Yaun 23 23 23 21 90
2002544 Adam Zhang Qiao 23 22 24 23 92

 

Click Here to Return to Top of Page