Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Friday 8:00am

  

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002125 Wendy Zeng Li Wei 24 25 25 25 99
2002126 Bruce Lee Li Ding Chu 25 25 25 23 98
2002127 Lee Liu E 24 24 24 25 97
2002128 Queenie Liu Qian 24 24 24 24 96
2002129 Shoco Xiao Hong Yong 23 23 23 23 92
2002130 Christina Zhong Jie Hui 20 23 23 24 90
2002131 Harry Wang Hui Chang 21 19 21 21 82
2002165 Dodge Wing Dao Cui 23 23 23 25 94
2002166 Kathlyn Tan Can 24 23 23 22 92
2002167 Lily Liu Ying 25 25 25 23 98
2002168 Haze Liu Xiang 24 24 24 22 94
2002169 Nancy Li Jun Mei 24 25 24 25 98
2002170 Robby Xu Nan Xuan 24 23 23 19 89
2002171 Mars Deng Yi Feng 24 24 25 25 98
2002172 Hunter Huang Xing Yong 22 23 24 25 94
2002173 Sunny Liu Zhou Lan 24 24 22 23 93
2002174 Jeffer Li De Zheng 21 21 25 22 89
2002175 Maggie Hu Meng Yun 23 23 24 22 92
2002176 Dawei Liu Deng Ming 24 24 24 25 97
2002177 Fort Shu Fu Kang 18 19 19 19 75
2002178 Patricia Peng Yan Hong 24 23 24 23 94
2002179 Melody Yang Fang 25 24 25 25 99
2002180 Christopher Chen Shuang Xi 22 23 21 18 84
2002182 May Deng Chun Mei 22 23 23 23 91
2002183 Toddy Tan Qun 23 23 23 22 91
2002184 Mike Zhang Mao 24 23 24 21 92
2002185 Will Jiang Wei Jun 23 24 24 25 96
2002186 Linda Li Hui 23 23 23 20 89
2002187 Bobby Hu Shao Bo 23 23 23 22 91
2002188 Lucy Ning Xiao Lu 24 24 24 23 95
2002246 Vicky Liao Fu Yao 24 24 24 25 97
2002247 Wayne Gong Wei 23 23 23 24 93
2002518 Jolie Jiang Mei 24 22 24 25 95
2002519 Jennie Chen Jian Zhen 24 24 23 23 94
2002520 Sophie Yi Yan Juan 21 24 24 21 90

 

 

Click Here to Return to Top of Page