Free Resources for Students and Teachers of English as a Foreign Language in China - by Paul Sparks


Read and write messages for me!

 
 Homepage
 About Me
 Teachers
 Students
 Lessons
 Photographs
 Links
 World News
 ICQ Chat
 Contact Me
 Articles
 

 

 

 

 

Now Watch TV Online for free with my new site - TV4WEB.net

Click Here to return to the previous page

 

Paul Sparks - Xiangtan University, Online Postgraduate (Masters Degree) English Lesson Plans, Lesson Material and Ideas...

 

 

Speaking Lessons Exam Results:

 

Even Weeks Schedule, Class: Friday 2:00pm

 

Student No English Name Chinese Name Pronunciation / Fluency Vocabulary Expression / Pitch Lesson Participation FINAL GRADE
2002001 Liza Li Yu Yan 23 24 25 25 97
2002002 Lindsay Wu Min Qi 24 24 23 24 95
2002003 Alone Wu Hua Yun 20 20 19 19 78
2002004 Ally Jin Shi Qun 20 23 23 21 87
2002005 Joper Liu Zai Chun 21 22 21 20 84
2002006 Gloria Guo Hua 20 23 23 24 90
2002007 Hack Liu He Yuan 22 24 23 21 90
2002008 Herman Wang Hua Sheng 23 23 23 23 92
2002009 Jack Liu Hai Jiang 19 22 22 22 85
2002010 Harold Huang Bo 21 23 24 24 92
2002011 Martin Lin Zi Xue 15 15 15 17 62
2002434 Wilkend Wang Zhi Chao 21 22 21 21 85
2002435 Felix Xu Fu 25 24 24 25 98
2002436 Charlie Chen Cheng 24 23 24 23 94
2002437 Robin Zhang Xue Bing 22 23 22 20 87
2002438 Jacky Zhang Jian Chun 21 22 23 21 87
2002439 Richard Qi Rui 25 24 25 24 98
2002440 Thomas Huang Yong 24 24 24 25 97
2002441 John Zhou Yu Heng 24 24 25 25 98
2002442 Kaiser Xiong Xiao Feng 23 23 24 18 88
2002443 Bob Zhao Cong Gui 21 23 21 21 86
2002444 Wilson Wang Meng 18 19 18 19 74
2002445   Chen Yan Hui 19 20 19 22 80
2002446 Luchiel Liu Qi Yuan 16 18 20 18 72
2002447 Steven Yin Ying Shi 18 19 19 19 75
2002448 Miles He Yong Shun 23 23 23 23 92
2002449 Will Wang Xin Ming 22 23 23 19 87
2002450 Jimmy Liu Jian 19 22 22 23 86
2002451 Bob Qu Yue Bo 23 24 23 25 95
2002452 Peter Peng Fei 21 22 18 21 82
2002453 Nicola Zheng Yan Ni 25 24 25 24 98
2002454 Jerry Me Lei 21 22 22 21 86
2002501 Shirley Wan Zi Zi 25 24 24 24 97
2002526 Jennifer Li Fu Qing 24 25 24 25 98
none Alice Long Chang Ling 24 23 23 23 93


Click Here to Return to Top of Page